Elektronisk løsning for egenerklæringen i testversjon

NORID har publisert en oppdatering på prosessen med ny egenerklæring.

From: unni.solas@uninett.no

Date: 15:50:02 CEST 7. juni 2012

To: registrar@lists.norid.no

Subject: [registrar] Elektronisk løsning for egenerklæringen – testversjon er nå tilgjengelig

(English content below)

Elektronisk løsning for egenerklæringen – testversjon er nå tilgjengelig

Høringen rundt valg av teknisk løsning for elektronisk egenerklæring ble avsluttet 6. mars. Det kom ingen tilbakemeldinger om endringer, så vi valgte dermed løsningen med innsending av de nødvendige data via EPP-grensesnittet. Opplegget er beskrevet i det tekniske underlagsdokumentet som var del av høringen.

Denne løsningen er nå utviklet og klar for utprøving i testsystemet.

Innføring

Løsningen planlegges satt i drift den 14. august.

Overgangsperiode

Vi ønsker å kommer over på en driftsløsning der kun elektroniske erklæringer gjelder, og da må registrarene oppdatere sine EPP-systemer. For å gi registrarene god tid til dette, vil vi ha en overgangsperiode på minimum tre måneder hvor vi godtar at søknader sendes inn på gamle måten, dvs. at egenerklæring fortsatt avgis på papir. Lengden på overgangsperioden er ikke hogd i stein. Her vil vi lytte til registrarene og holde dere løpende orientert.

Når overgangsperioden er over, vil det blir et absolutt krav at datasettet fra egenerklæringen sendes inn elektronisk over EPP-grensesnittet. Registrarer som ikke har oppgradert sine systemer innen da, vil ikke lenger kunne utføre nyregistreringer eller abonnentbytter.

Oppdatert dokumentasjon

Det har vært nødvendig å utvide EPP-grensesnittet for domenehåndteringen, og vi har gjort dette ved å innføre et nytt skjema ‘no-ext-domain-1.1.xsd’. Dette inneholder de samme definisjonene som finnes i dagens ‘no-ext-domain-1.0.xsd’-versjon, men med definisjoner i tillegg for ‘applicantDataset’ som brukes til å frakte de nødvendige egenerklæringsdata til registreringssystemet over EPP-grensesnittet.

MERK: Siden EPP-protokollen fortsatt vil være versjon 1.0 har vi valgt å kalle denne versjonen for ‘1.0.1’.

Oppdatert dokumentasjon for EPP-grensesnittet.

Endringer i eksisterende tjenester

epp.test.norid.no: Registreringstjenesten er oppdatert i henhold til EPP-grensesnittdokumentasjonen over.

EPP-klienten (https://eppclient.test.norid.no):. Oppdatert i henhold til EPP-grensesnittdokumentasjonen over.

Nye felter er innført i ‘Domain’-fanen for å spesifisere data som hører til ‘applicantDataset’. Vennligst les hjelpeteksten for de nye parametrene for å finne ut hvordan de brukes.

Siden bruken av ‘applicantDataset’ er valgfri i overgangsperioden, må du aktivt krysse av i sjekkboksen ‘Object details’ for å se de nye feltene.

Veiledninger og annen tilleggsdokumentasjon blir oppdatert i løpet av de neste ukene.

Ny tjeneste for å avgi egenerklæring

Norid krever fortsatt at registraren innhenter en egenerklæring fra søker før et domene registreres. Når ordningen med elektronisk egenerklæring settes i produksjon, kan imidlertid den enkelte registrar lage sin egen løsning som passer sammen med resten av registrarens system. Løsningen må oppfylle kravene som er beskrevet i det tekniske underlagsdokumentet.

For å hjelpe de registrarene som ikke har anledning til eller ønsker å utvikle egne systemer, har vi laget en webtjeneste registrarene kan sende kundene til, slik at de får laget egenerklæringen.

En testversjon av denne automaten ligger på https://samtykke.test.norid.no.

Etter å ha avgitt sin erklæring via denne tjenesten, vil tjenesten gi søkeren en zip-fil som inneholder en PDF-versjon av egenerklæringen, samt en tekstfil som inneholder det datasettet som er definert i det tekniske underlagsdokumentet. Denne zip-filen skal søkeren sende til sin registrar.

Registraren kontrollerer egenerklæringen som før, og mater inn datasettet i EPP samtidig med at domenet registreres.

Annen oppdatert programvare

Her er oppdatert Net-DRI modul. Denne støtter utvidelsene og kan brukes av registrarer som har egne løsninger som bruker Net-DRI .

Mer informasjon

Historikk

Med hilsen

UNINETT Norid AS

Electronic applicant statement – test version available

The hearing regarding which technical solution Norid sould choose for the electronic applicant statement ended on 6 March. There were no feedback requiring changes to the proposed solution, so the conclusion is that the applicant declaration data will be sent to Norid via the EPP interface. This solution is described in the technical specifications document, which was a part of the hearing.

This solution has now been developed, and is ready for testing in Norid’s test system.

Implementation

The planned release date for the new solution is 14 August.

Period of transition

Our goal is to introduce an operation that only allows electronic applicant declarations. This requires that the registrars update their EPP systems. In order to give the registrars enough time to do this, there will be a transitional period of a minimum of three months where we accept domain creation in the «old manner», i.e. you collect the declarations on paper, like you do today. The total length of the transitional period is not carved in stone, and we will listen to the registrars’ input and keep you posted.

When the period of transition is over, it will be mandatory to send the applicant declaration dataset via the EPP interface. The registrars who haven’t updated their systems by then, will no longer be able to create new domains or perform a change of holder.

Updated documentation

It has been necessary to expand the EPP interface, and we have solved this by adding a new schema ‘no-ext-domain-1.1.xsd’. This contains the same definitions you see in the current ‘no-ext-domain-1.0.xsd’ version, but with additional definitions for ‘applicantDataset’ that will be used to transport the necessary applicant declaration data to the registry system.

NOTE: As the EPP protocol will still be available in version 1.0, we name the updated version ‘1.0.1’.

Updated documentation for the EPP interface.

Changes in the existing services

epp.test.norid.no: The registry services is updated according to the EPP interface documentation listed above.

The EPP client (https://eppclient.test.norid.no): Updated according to the EPP interface documentation listed above.

A new section has been added to the ‘Domain’ tab, where you can enter the ‘applicantDataset’ data. Please read the help files for the new paramters to learn how they are used.

As the use of the ‘applicantDataset’ parameter is optional during the transitional period, you have to check the ‘Object details’ box to see the new section.

Guidelines and other documentation will be updated during the next few weeks.

New applicant declaration service

Norid will still require the registrar to collect an applicant declaration from the applicant before any domain is registered. When the electronic solution goes into production, the registrar may however build their own solution that fits the rest of their system. Their solution must adhere to the requirements described in the technical specification document.

In order to help those registrars who cannot or do not wish to develop their own systems, we have made a web service that the registrars can send their customers to to create the applicant declarations.

A test version of this automat is available on https://samtykke.test.norid.no.

When the customer has submitted his declaration via the automat, he will receive a zip-file that contains a PDF version of the applicant declarations, plus a text file with the data set defined in the technical specification document. This customer must send this zip file to the registrar.

The registrar checks the applicant declaration and enters the data set as part of the domain create procedure in EPP.

Other updated software

This is the updated Net-DRI module. It supports the new extensions and is ready to be used by the registrars that have their own solutions using Net-DRI.

More information

History

Kind regards,

UNINETT Norid AS