Dot-ENNOs forslag til «proxy»

DOT-ENNO har hatt møte med NORID for å diskutere problemstilling rundt «proxy» eller stedfortreder.

Foreningen diskuterer med Norid en mulig løsning for registering av .no for selskaper som selv ikke kan søke. Dagens løsning for såkalte stedfortreder -registreringer (”proxy”) er etter foreningens skjønn  uklar og synes forbeholdt noen yrkesgrupper (advokater etc.). Ordningen er i hovedsak kun aktuell for utenlandske selskaper.

Foreningen vil sende sin innstilling til Norid innen utgangen av uke 16/2012.

I korthet ser foreningen det som mest realistisk at man klargjør dagens løsning med ”stedfortreder”, men at slike tjenester ikke forbeholdes en eller flere yrkesgrupper og at det innføres en mekanisme som  gir en viss kontrollmulighet av hvilke registreringer som finner sted. Det vil fremdeles være en restriktiv navnepolitikk for .no, men løsningen åpner for registeringer / klargjør reglene for en gruppe selskaper som bør gis tilgang til det ”norske navnerommet”.

Hovedpunkter i en slik løsning:

  • Søker må selv oppfylle navnepolitikken (registrert i enhetsregisteret – norsk postkasse), og tilleggsvilkår ; ”legitime interesser”.
  • Kravet om ”legitim interesse” skal innebære et forbud mot bla. hamstring.

Andre forhold som diskuteres i denne forbindelse er at;

  •  ”rette eier” skal være synlig for kompetente myndigheter,
  • søker til enhver tid må være beredt på å dokumentere en ”legitim interesse”,
  • at Registrarer med kontrolloppgaver iht. akkrediteringsavtalen alltid bør innhente en egenerklæring fra Kunden / ”rette eier” ,
  • at man som registrar ikke plikter å tilby en slik tjeneste, og
  • løsningen skal ikke innebære en urimelig innlåsing av kundene

Alle foreningens medlemmer oppfordres til å komme med saker, evt. kommentere saker som er til drøftelse mellom foreningen og Norid.

Frist for innspill er onsdag 18. April 2012.

Innspill kan gis til Benny Samuelsen (benny@isphuset.no) eller Christian S. Svensen (css@lynxlaw.no)