NORID STRAMMER INN TILDELINGSREGLENE ?

Vi viser til ny registraravtale sendt Foreningen Dot-Enno til uttalelse 19.12.2011 med frist til å komme med bemerkninger til 06.01.2012.

 

Foreningen har fått en sak forelagt seg fra et medlem som kaster et nytt lys på den avtalens punkt 3 (3) jf.  punkt 8(4) om søknader fra registrarer.  Ordlyden i utkastet er det ingen i foreningen som har innsigelser til. Foreningen støtter fullt ut at registrarene skal være lojal i forhold til tildelingsreglene / domeneforskriften §3 og dets forarbeider. Hamstring, spekulasjon eller urettmessig å ta rollen som tildelingsmyndighet er skadelig og hindrer fornuftig forvaltning av .no. Vårt medlem har gitt oss innsyn i dokumenter som gjør foreningen bekymret for det reelle meningsinnhold i punkt 3 (3) jf. 8(4).

 

Iht. brev sendt vårt medlem gjøres det gjeldende at han driver hamstring på vegne av søkere som ikke har en juridisk enhet i enhetsregisteret jf. Navnereglene punkt 5.1. Dette er ikke riktig, det har aldri vært aktuelt for vårt medlem  å hamstre domener. Selskapets virksomhet er basert på konkrete oppdrag fra betalende kunder med et legitimt behov. Det er således ikke noe spekulativt i vårt medlems forretningsvirksomhet, og ingen handlinger som kan betegnes som hamstring på noe vis. NORIDs brev kan oppfattes slik at det juridiske syn og den praksis NORID har hatt for bekjempelse av hamstring – legges til grunn også på områder som ikke kan kalles hamstring og at domeneregistrering “på vegne av andre” skal bekjempes med det samme regelverket. Det som tidligere var lov – skal nå bli ulovlig – uten lovendring. Denne tjenesten tilbys av svær mange selskaper og virksomheten er betydelig.

 

I lys av den endring som nylig er foreslått i registraravtalens punkt 3 (3) jf 8(4), er vi usikre på om NORID med dette tillegget – lojalitetsbestemmelsen – strammer inn tildelingsreglene slik at lovlig virksomhet nå gjøres ulovlig uten mulighet for våre medlemmer til å protestere fordi man da vil kunne bli innhentet av lojalitetsplikten – og rettslige følger ved brudd på denne. Vi er av den oppfatning at en slik innstramming er i strid med forskriften §3.

 

Foreningen ønsker klarhet i NORID sitt syn på denne virksomheten fra vårt medlem og andre registrarer som tilbyr samme tjeneste og om endringen av registraravtalen er ment som en tilstramming av tildelingsreglene. Om NORID nå strammer inn tildelingsreglene må foreningen vurdere om man skal advare medlemmene mot hvilke konsekvenser dette kan ha for deres virksomhet.

 

Vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor en registrars signatur på den nye avtalen tas til inntekt for at man aksepterer en tilstramming. Alternativt kan Registrarene signere ny avtale med et forbehold om å prøve spørsmålet for domstolene når NORID tar saken opp overfor den enkelte registrar. Det man ikke ønsker er en unødig eskalering og at registrarer blir stående uten en akkreditering.

 

Håper på en snarlig tilbakemelding.

 

Hører vi ikke fra dere i løpet av de nærmeste dager vil oppfordre til at medlemmene tar forbehold.  Forbeholdet vil da bli vedlagt kontrakten som returneres til NORID.

 

Styret i Dot-Enno